Úvod

Zadání

Návody

Download

Odevzdávání

Přihlásit

Kalkulačka

6_lp

Měření měrného elektrického odporu

Úkol:

  1. Změřte průměr d pěti dodaných drátů.
  2. Změřte délku l pěti dodaných drátů.
  3. Změřte VA charakteristiku pěti dodaných drátů a určete jejich odpor R.
  4. Určete měrný elektrický odpor $\rho$ pěti dodaných drátů.
  5. Určete z jakého materiálu jsou dráty.

Pomůcky:

voltmetr DMM-3900, ampérmetr DMM-3900, zdroj napětí (zde napište hodnotu napětí V), metr ($\pm$ zde doplň chybu měřidla), mikrometr ($\pm$ zde doplň chybu měřidla), potenciometr (13 $\Omega$), trubka s navinutými dráty (zde napište označení trubky), vodiče, spínač

Popis:

Měření průměru:

Každý z vás změří průměr každého drátu na pěti různých místech pomocí mikrometru. Pro každý drát budete mít celkem 10 hodnot.

Měření délky:

Každý z vás změří pomocí metru co nejpřesněji délku každého drát na trubce. Používat budete papírový metr a budete se snažit ho pokládat tak, aby co nejlépe kopíroval záhyby drátu. Pro každý drát budete mít 2 hodnoty.

Měření VA charakteristiky:

Zapojíte obvod podle následujícího schématu:

\begin{picture}(65,25)
%tvorba zdroje s potenciometrem
\put(11,5){\line(0,1){10...
...e(0,1){5.5}}
\put(61,13,5){\circle{7}}
\put(59.5,12){\large {V}}
\end{picture}

Při měření budete posouváním jezdce potenciometru měnit hodnotu napětí v obvodu s drátem. Nastavíte celkem 5 pozic pro každý drát (dráhu jezdce si rozdělíte na 5 rovnoměrných dílů). Při každé pozici odečtete z multimetrů hodnotu proud a napětí. Rozsahy na multimetrech budete volit tak, aby jste získali co nejpřesnější čísla! (Měření začnete vždy na největším rozsahu a teprve pak jej budete snižovat až na ten nejvhodnější - nejmenší možný vzhledem k měřené hodnotě.) Pro každý drát naměříte celkem 5 dvojic.

Naměřené dvojice U, I vynesete do grafu tak, že na ose x bude U, na ose y I. Získáte tak bodový graf a body nebudete propojovat. Body pak proložíte spojnici trendu. (Jak se to dělá je popsáno v sekci Návody/Zpracování na PC. Všech pět drátů můžete vynést do společného grafu, pokud vám z toho nevznikne veliký chaos.

Odpor určíte z podílu proudu a napětí.

Určování rezistivity:

Při určování měrného elektrického odporu vyjdete ze vzorce, který obsahuje všechny změřené veličiny:

\begin{displaymath}R = \rho\frac{l}{S},\end{displaymath}

kde R je odpor, l je délka drátu, S je průřez drátu, který se dá určit z průměru d drátu. Protože jste si změřili všechnu pomocné veličiny, budete určovat rezistivitu pomocí tzv. nepřímého měření. Pokud už nevíte jak na to, pak si projděte spodní odkazy. Ve vzorci jde jen o násobení a dělení, pak výpočet relativní chyby lze provést v jednom kroku.

Tabulky:

Tabulky jsou pouze doporučením, nejsou pro nikoho závazné!

Měření průměru:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{d_{1i}}{mm} \tabulk{\vert\bar{d_1}-d_{1i}\vert}{mm} \tabulk{d_{2i}}{mm} \tabulk{\vert\bar{d_2}-d_{2i}\vert}{mm} ... \tabulk{\vert\bar{d_5}-d_{5i}\vert}{mm}
1            
2            
             
5            
  $\bar{d_1}=\dots$ $\Delta d_1$=... $\bar{d_2}=\dots$ $\Delta d_2$=...   $\Delta d_5$=...

Měření délky:

\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{l_{1i}}{mm} \tabulk{l_{2i}}{mm} \tabulk{l_{3i}}{mm} \tabulk{l_{4i}}{mm} \tabulk{l_{5i}}{mm}
1          
2          
  $\bar{l_1}=\dots$ $\bar{l_2}$=... $\bar{l_3}$=... $\bar{l_42}$=... $\bar{l_5}$=...
  $\Delta l_1$=... $\Delta l_2$=... $\Delta l_3$=... $\Delta
l_4$=... $\Delta l_5$=...
Chybu $\Delta l_i$ odhadnete pro každý drát zvlášť nelze ji určit z měření.

Měření VA charakteristiky:

Pro každý drát zvlášť vyrobte následující tabulku:
\tabulk{\mathrm{Č.M.}}{i} \tabulk{U_i}{V} \tabulk{I_i}{mA} \tabulk{R_i}{\Omega} \tabulk{\vert\bar{R}-R_i\vert}{\Omega}
1        
2        
         
5        
      $\bar{R}$=... $\Delta R$= ...

Poznámky:

Pod každou tabulku přehledně sepíšete naměřené hodnoty včetně jejich relativních odchylek!
© Vašek Skřivan
   2006-01-11

Odkazy na návody a soubory:

Nepřímé měření

možná tady přidám odkazy na všechny návody, kterré je možné použít.